Од 2015 година пензиите не се усогласуваат двапати годишно