ССМ го промовираше предлог протоколот за социјален напредок

ССМ го промовираше предлог протоколот за социјален напредок

Сојузот на Синдикатите на Македонија(ССМ) изработи предлог Проткол за социјален напредок во Република Македонија, кој претставува стратешки документ за унапредување на позицијата на работниците во рамките на општеството.

Предлог Протоколот за социјален напредок во РМ е изработен според основните уставни начела за економските слободи и социјални права, Законот за работни односи на РМ, определбата на Република Македонија како социјална држава, концептот за социјални права дефиниран во Европската социјална повелба и темелните конвенции на МОТ.

На настан по повод промоција на предлог Протоколот беа претставени идните заложби на ССМ кои се во интерес на промоција, остварување и подобрување на социјалната и економската положба на работниците на РМ, поттикнување на вработување, борба против социјалната исклученост, подобрување и заштита на животните и работните услови, нивото на образованието, обука и заштита на здравјето на работниците, зајакнување на социјалниот дијалог, во насока на обезбедување на фундаменталното значење на социјалниот напредок.

Предлог протоколот за социјален напредок во РМ особено ќе се фокусира на прашањето на натамошен раст на минималната плата со цел изработка на стратегија за зголемување на платите, зајакнување на економскиот раст, пополнување на разликите во работните места и секторите, елиминирање на сиромаштијата и нееднаквоста.

Со усвојување на новиот Протокол ќе се актуелизираат и ќе се решаваат проблемите со колективните договори. Во фокус ќе бидат измени во работното законодавство кои предвидуваат поцврсти одредби за колективното преговарање и склучување на колективни договори, како и отворање на процес за формирање на заеднички фонд за унапредување на социјалниот дијалог, изготвување, потпишување, измени и едукација за колективното преговарање.

Предлог Протоколот за социјален напредок во РМ предвидува овозможување на дополнителни ослободувања од трошоци при работа, користењето на одредени надоместоци, како и прашањата за бенефициран стаж особено во градежништвото, сообраќајот, железницата и шумарството, како и други професии каде ќе има потреба.

Страните кои заеднички треба да го реализираат Протоколот за социјален напредок ја изразија својата спремност дека посветено ќе работат на остварување на целите и содржината на Протоколот во духот на взаемно разбирање и соработка почитувајќи ги меѓусебно своите и општествените цели, програми и позиции и благовремено ќе се информираат и координираат за начинот, динамиката и форматот на остварување на Протоколот

По усвојувањето, Сојузот на синдикатите на Македонија, Протоколот ќе го достави до сите останати синдикални централи и синдикати, за да се приклучат во остварувањето на неговата суштина и целите на оваа иницијатива. Предлог Протоколот ќе биде доставен и до новата Влада, штом биде формирана, како и до Економско социјалниот совет. /крај/со/ст