Контакт

Македонија

ДКСК ги потсети новите градоначалници на обрските во Законот за спречување на корупцијата

Објавено пред

По завршување на изборите за градоначалници и членови на Советите на општините и Градот Скопје, Државната комисија за спречување на корупцијата ги потсетува избраните градоначалници, односно членовите на советите, за почитување на начелата, обврските и забраните утврдени во Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, и тоа:

1. Почитување на начелото на интегритет, односно обврската при вршењето на функцијата да внимаваат на евентуален судир на интереси, а при извршувањето на јавните овластувања и должности не смеат да се раководат од лични, семејни, верски, партиски и етнички интереси, ниту од притисоци и ветувања од претпоставениот или од друго лице (член 4);

2. Почитување на правилата за неспоивост на функцијата што ја вршат, со други функции или дејности утврдени во Уставот и законите.

Функцијата претседател на Републиката, претседател на Владата на Република Македонија, министер, пратеник, член на совет, градоначалник, судија, јавен обвинител, јавен правобранител, народен правобранител и други функции кои ги избира или именува Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија или органите на локалната самоуправа се неспојливи една со друга (член 44 став 1).

На службено лице вработено во локалната администрација, ако биде избрано за член на совет на општина, односно градот Скопје, работниот однос му мирува согласно со закон, со денот на верификацијата на мандатот на член на совет (член 44 став 7).

Во таа насока, а врз основа на постапувањето по предмети во изминатиот период, Државната комисија укажува на следното:

– функцијата советник, иако се врши непрофесионално, е неспоива со вршење функцијата член на управен, надзорен или училишен одбор во јавни претпријатија или органи каде општината именува или назначува свои претставници;

– адвокатската дејност се става во мирување доколку адвокатот е избран за градоначалник или член на совет, согласно Законот за адвокатурата;

– вршењето на должноста декан и продекан е неспоиво со вршење на друга јавна функција, односно неспоиво со вршење на функцијата градоначалник/член на совет, согласно Законот за високото образование.

3. Градоначалник кој управува со трговско друштво или установа како сопственик e должен пред да стапи на функција, управувањето да му го довери на друго лице или тело, освен на членови на неговото семејство, за времето на вршењето на функцијата. Кога во трговското друштво/установа е образуван орган на управување во кој градоначалникот ги врши управувачките права, пренесувањето на истите подразбира негова обврска да поднесе оставка на членството во органот на управување. Во рок од 30 дена од пренесувањето на управувачките права, до Државната комисија е обврзан да достави податоците за лицето на кое се пренесени управувачките права и доказ за пренесувањето на истите. Лицето на кое се пренесени управувачките права се смета за лице со кое градоначалникот има приватен интерес, согласно со членот 8 став (4) од законот. РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

Градоначалник/член на Совет на општина е должен во рок од 30 дена од денот на стапување на функција до општината да ги пријави правните лица во негова сопственост, во кои има акции, удели или управувачка функција, а општината е должна овие податоци јавно да ги објави (член 45);

4. Градоначалник/член на совет на општина не може да биде член на управен или надзорен орган во трговско друштво, јавните претпријатија, агенции, фондови и сите други правни лица со доминантен државен капитал, освен ако со закон не е поинаку утврдено (член 49);

5. Во вршењето на својата функција, јавните овластувања или должности градоначалникот не може да воспостави деловни односи со правно лице кое е во негова сопственост или во сопственост на член на неговото семејство или во кое тој или член на неговото семејство поседува акции или удели или кое го основал тој или член на неговото семејство или во кое одговорно лице е член на неговото семејство.

Во спротивно, на склучениот договор се применуваат одредбите за ништовност на договорот од Законот за облигационите односи (член 51);

6. Не може да биде корисник на грант, заем, односно финансиска поддршка од единица на локалната самоуправа, правно лице чиј основач или сопственик бил или е градоначалник/член на совет или член на неговото семејство или во кое градоначалник/член на совет или член на неговото семејство е одговорно лице или поседува удели или акции (член 52);

7. Градоначалник/член на совет не смее да врши влијание за вработување или унапредување на блиско лице во општината во кој е избран или во друг државен орган или јавно претпријатие, јавна установа или друго правно лице што располага со државен капитал.

Градоначалник/член на совет е должен да ја извести Државната комисија за секој избор, именување или вработување, унапредување на член на неговото семејство во државен орган, орган на локалната самоуправа, јавно претпријатие или друго правно лице што располага со државен капитал, во рок од десет дена од денот на извршениот избор, именување, унапредување или вработување (член 56);

8. Градоначалник/член на совет не смее да врши незаконско влијание во постапка за јавна набавка. Истото се однесува и кога врз основа на јавен конкурс, оглас или лицитација се одлучува за давање одобренија, концесии, контингенти или дозволи за вршење на стопанска или друга профитна дејност (член 57);

9. Градоначалник/член на совет при вршењето на јавните овластувања и должности не смее да прима подароци, освен во случаите, во износ и на начин утврдени со Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (член 58);

10. Градоначалник/член на совет, при вршењето на јавните овластувања и должности, не смее да склучува договор за спонзорство во свое име (член 59);

11. Градоначалник/член на совет во случај на постоење на сомневање за судир на интереси, должен е да побара мислење од Државната комисија (член 72);

12. Градоначалник/член на совет доколку учествува во расправа во која се одлучува за работи зa кои тој или негово блиско лице има приватен интерес, должен е да го пријави постоењето на приватниот интерес и да се изземе пред расправата и одлучувањето, а најдоцна пред почетокот на одлучувањето. Прикривањето на постоење приватен интерес од страна на градоначалник/член на совет претставува повреда на должноста и основа за покренување постапка за утврдување на одговорност и изрекување на мерки согласно со Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси (член 73);

13. Градоначалник/член на совет кој учествува или одлучува во постапката за избор, именување или вработување или е вклучен како член на тело што ја спроведува таа постапка, должен е да ги преземе сите неопходни мерки за спречување на појавата на судир на интереси (член 74);

14. Кога градоначалник/член на совет ќе дознае за околности што укажуваат на постоење на судир на интереси или на потенцијален судир на интереси, должен е веднаш да побара да биде изземен и да запре со своето постапување. Градоначалник/член на совет може да биде изземен и по барање на заинтересирано лице кое дознало за околности што укажуваат на постоење на судир на интереси или на потенцијален судир на интереси (член 75);

15. Избраните градоначалници/членови на совет на општина, односно Градот Скопје, имаат обврска за поднесување изјава за имотна состојба и судир на интереси, најдоцна во рок од 30 дена од денот на изборот.

Градоначалниците/членовите на совет на кои функцијата им престанала, имаат обврска за поднесување изјава за имотна состојба и судир на интереси, најдоцна во рок од 30 дена од денот на престанувањето на функцијата (член 82);

16. Градоначалниците/членовите на совет се должни во рок од 30 дена да го пријават секое зголемување на нивниот имот, односно имотот на членовите на нивното семејство, во вредност што надминува дваесет просечни нето-плати во претходниот тримесечен период, како и промена на интереси (член 85).

17. Непочитувањето на сите горенаведени обврски и забрани од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси претставуваат прекршок и за истите се изрекува одредена прекршочна санкција, односно јавна опомена.

Покрај наведените обврски и забрани, избраните градоначалници/членови на совет на општина, односно на Градот Скопје, при вршењето на својата функција треба да се придржуваат и да ги почитуваат и останатите одредби од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси.

Сите претходно наведени обврски важат и за директори, в.д. директори и членови на надзорни, управни и училишни одбори, кои ги избира или именува градоначалникот, односно советот на општината.

Македонија

ЛДП: Европа да одлучи каде оди, а Северна Македонија заслужува да биде дел од ЕУ

Објавено пред

„Либерално-демократската партија потврди дека не се занимава со секојдневните политички пазарења од кои се изморивме изминатиот период, туку сме насочени кон меѓународната политика и да направиме се што е возможно да се деблокираат сите прашања за почеток на преговорите на Северна Македонија со ЕУ“, потенцираше претседателот на партијата, Горан Милевски на денешната регионална конференција на АЛДЕ и ЛДП „Обновен наратив за забрзана интеграција на ЕУ“.

-Најголеми поборници за влез на Северна Македонија во ЕУ се нашите партнери премиерот на Холандија Марк Руте кој пред неколку денови беше во државата, како и претседателот на Франција Емануел Макрон . Тие се дел од европските Либерали, кои се едни од најголемите лидери кои се борат да се решат проблемите на земјава и да се деблокира патот кон ЕУ, рече Милевски.

Тој дополни дека на денешната конференција бил присутен токму секретарот на Руте, пратеници од парламентите на неколку европски држави како што е и Австрија, Словенија, Хрватска и Бугарија, меѓу кои и европратеникот Илхан Ќучук.

-Целото либерално семејство на ЛДП и АЛДЕ се тука и можеби единствени кои во моментот се трудат да и помогнат на државата на патот кон ЕУ. ЕПП и Социјалистите не ги гледаме дека имаат некоја активност на ова поле или за ова прашање во изминатиот период и затоа навистина сме благодарни на нашите партнери кои се тука и со максимална поддршка за Северна Македонија во процесот на евроинтеграциите, заклучи Милевски.

Европратеникот Илхан Ќучук како заменик претседател на АЛДЕ вели дека испраќа голема поддршка за работата на ЛДП во земјава.

– На оваа конференција присуствуваме сите партнери на ЛДП за да уште еднаш ја потврдиме чистата позиција дека земјите од Западен Балкан треба да бидат дел од ЕУ. Можеби овој сојуз има високи стандарди за животната средина, социјалната политика, но ЕУ треба да одлучи на која страна треба да оди, дали да биде политички сојуз како досега или пак да оди напред за подобар живот на граѓаните. Тоа значи дека треба и да се реши процесот меѓу Бугарија и Северна Македонија да бидат исполнети точките од договорот се со цел да прекине блокадата на Северна Македонија, беше дециден Ќучук.

Како лидер на Либералните партии од 11 држави од Југоисточна Европа, Словенецот Роман Јакич исто така ја искажа поддршката за почеток на преговори на Северна Македонија во ЕУ.

– Морам да констатирам дека во 2004 година заедно бевме на тој пат, имавме претпристапни преговори, Словенија влезе, а Македонија не ни почна. Европа мора да одлучи каде оди, има напредок во дигитализацијата, и другите аспекти, но не и во проширувањето, тоа некако стои во место, додаде Јакич.

Регионалната конфереција на ЛДП и АЛДЕ ја модерираше Емил Кирјас, а настанот го отвори и Здравко Почивалшек, вицепремиер и министер за економски развој и технологија на Словенија, додека на двете панел дискусии – „Иднината на ЕУ: Во кој правец се движи Европа во 2021“ и „Членство на С. Македонија и Западен Балкан во ЕУ: како и кога?“ говореа вицепремиерот за европски прашања Никола Димитров и пратеничката Моника Зајкова, како и други политичари од регионот и ЕУ.

Прикажи повеќе...

Македонија

ФИТР со демант на обвинувањата на ВМРО-ДПМНЕ

Објавено пред

Фондот за новации и технолошки развој ги демантира обвинувањата од страна на ВМРО-ДПМНЕ.

На денешната прес конференција портпролот на ВМРО-ДПМНЕ Димче Арсовски изјави дека ФИТР доделува пари на луѓе блиски на владејачката партија.

“Жално е што опозицијата, наместо да ги мотивира младите да отворат успешни стартапи и да ги реализираат своите соништа, вметнува политика во сфера која е комплетно ослободена од политичките влијанија. Јавниот повик „Стартапувај 3“ е наменет за кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап и спин-оф, кои според законот се компании не постари од 6 години. Поддршката преку овој повик е наменета на проекти кои имаат најмалку „потврден концепт“ (proof of concept) и јасна амбиција за комерцијализација, како и проекти кои се во фаза на потврден концепт до преткомерцијална (претпазарна) фаза”, истакнуваат од ФИТР.

Од ФИТР додаваат дека тие се единствената институција во државата која го мониторира секое евро инвестирано во секоја компанија. Процесот на мониторинг го водат дури 5 интернационални компании. Како што повеќе пати сме информирале, никој од вработените на ФИТР не учествува во процесот на селекција на компаниите кои ќе добијат финансиски средства.

Сите пријавени компании поминуваат процес на претселекција спроведена од 3 стручни лица. Секоја компанија која ќе има над 51 поен, поминува во финална селекција а финалната селекција ја прави Комитетот за одобрување на инвестиции, составен од 5 светски експерти. Марвин Лиао, Претседателот на КОИ е поранешен директор на Јаху а и самиот има инвестирано во над 400 стартапи, се наведува во демантот на ФИТР.

ФИТР е единствена институција во државата која има сертификат ISO: 31007 за борба против корупција.

“Со новата бројка од 70 стартапи одобрени преку инструментот „Стартапувај 3“, бројката на поддржани стартапи во целокупното портфолио на ФИТР достигна 393 компании со заеднички инвестиции од дури 32 милиони евра. Според анализите кои ги направивме, кај стартапите во период од една година пред користење на финансиите, до 2 години по нивното искористување, просечните приходи имаат раст од 197%. Во истата временска рамка просечните расходи се имаат зголемено за 220%.”, велат од ФИТР.

Од фондот додаваат дека наспроти лагите и манипулациите на опозицијата, сите анализи покажуваат дека политиките на ФИТР се ефикасни. Според резултатите добиени од импaкт евалуацијата на Фајнанс Тинк која вели дека од вкупно 12 индикатори за ефикасноста на државната помош, ФИТР има ефикасна поддршка во 7 индикатори, и тоа: врз продажбата, технологијата, продуктивноста, профитот на компаниите, паричната ликвидност и пазарниот удел.

Според истражувањето на Стартап Македонија, дури 70% од македонските стартапи се финансирани од ФИТР а ФИТР е клучна институција за финансиска поддршка во экосистемой. Финансиите на ФИТР се инвестираат на вистинско место во компаниите со најголем бизнес потенциал, се вели во демантот на ФИТР.

Прикажи повеќе...

Македонија

Заев прифати меѓународна истрага за случаите „Монструм“, „Диво Насеље“ и Алмир Алиу

Објавено пред

Постигната е согласност Владата да испрати официјално барање до Европската Комисија со кое ќе побара тим од независни експерти кои ќе извршат меѓународна истрага на процеси за кои постојат сомневања дека врз нив било вршено политичко влијание, изјави Заев на заедничката прес-конференција со Африм Гаши од Алтернатива.

Гаши побарал Меѓународна истрага за неколку процеси, во кои се осудени Албанци, бидејќи смета дека судиите носеле пресуди со предрасуди за етничката припадност на обвинетите.

„ За првпат се случува Владата да достави барање до Европската комисија за да направат меѓународно истражување на случаите. За жал, последните 30 години постоеле сомнежи околу судските одлуки. Имало сомнежи за политичко влијание. Нашата цел е да нема незадоволство меѓу заедниците, бидејќи судија тргнал со предрасуди за етничката припадност на обвинетите. Нас не задоволува правда, тоа можеме да го направиме како Влада, да доставиме барање до ЕК и да спроведеме постапка“, кажа Гаши.

Прикажи повеќе...

Најново

Европа51 минута

Со водени топови и солзавец растерани демонстрантите во Брисел

Белгиската полиција денеска употреби водени топови и солзавец за да ја растера групата демонстранти во Брисел. Учесниците на маршот протестираа...

Македонија3 часа

Заев прифати меѓународна истрага за случаите „Монструм“, „Диво Насеље“ и Алмир Алиу

Постигната е согласност Владата да испрати официјално барање до Европската Комисија со кое ќе побара тим од независни експерти кои...

Македонија4 часа

(Видео) Алтернатива доби две министерства и министер без ресор, Гаши и Заев најавија стабилно мнозинство

Алтернатива доби три министерства во Владата на заедничка прес-конференција соопштија претседателот во заминување на СДСМ, Зоран Заев и лидерот на...

Македонија5 часа

Десет починати и 276 новозаразени со Ковид-19

Министерството за здравство информира, согласно податоците од Институтот за јавно здравје дека во последните 24 часа: Направени се 2.720 тестирања,...

Регион7 часа

(Видео) Поројни врнежи од дожд во Хрватска, поплавени улици и патишта

Пороен дожд утрово врне на Јадранот локално и со пороен дожд и грмежи. Во текот на денот се очекуваат обилни...

Топ7 часа

Петмина повредени во судир на автомобил и трактор на патот Битола-Ресен

Пет лица се повредени во тешка сообраќајна несреќа што се случила вчера на магистралниот пат Битола-Ресен, кај „Сопотски ливади“. Несреќата...

Свет8 часа

Научниците со нови сознанија: Омикронот можеби презел дел од генот на вирусот на настинката

Новиот сој на коронавирус, омикрон, можеби стекнал барем една од неговите мутации со собирање фрагмент од генетски материјал од друг...

Топ8 часа

МВР со апел: Граѓаните да не користат петарди, казните се од 200 до 500 евра

Министерството за внатрешни работи ја информира јавноста дека и годинава спроведува превентивна кампања, со цел на граѓаните да им се...

Свет8 часа

Си-Ен-Ен го отпушти најпознатиот водител Крис Куомо, брат на поранешниот гувернер на Њујорк

Американската медиумска куќа Си-Ен-Ен во саботата објави дека водителот Крис Куомо е отпуштен и дека одлуката веднаш стапува на сила....

Македонија21 час

(Видео) Алтернатива влегува во Владата

Алтернатива на Африм Гаши влезе во Владата, соопшти партискиот портпарол. Ова доаѓа по состанок на Централниот совет. Со мнозинство гласови,...

Свет1 ден

Путин и Бајден во вторник ќе разговараат за Украина

Претседателите на Русија и на САД, Владимир Путин и Џозеф Бајден, ќе разговараат во вторник на 7 декември, соопшти Кремљ....

Свет1 ден

(Видео) Инциденти и апсења на протестите во Австрија – полицијата употреби бибер спреј

Во центарот на Виена попладнево се одржуваат бројни протести на противниците на ковид-мерките и задолжителната вакцинација, поради што многу улици...

Свет1 ден

Русија е можно во јануари да ја нападне Украина, тврди украинскиот министер за одбрана

Американскиот државен секретар Ентони Блинкинен го предупреди својот руски колега дека Москва ќе плати „висока цена“ доколку ја нападне Украина....

Македонија1 ден

15 починати и 355 новозаразени со Ковид-19

Денес се регистрирани 355 нови лабораториски позитивни случаи на SARS CoV-2, со што вкупната бројка на дијагностицирани лица со КОВИД-19...

Македонија1 ден

Владата ги замрзна цените на основните артикли

На денешната 124-та редовна седница, Владата донесе Одлука за определување на највисоки цени на основни прехранбени производи во трговијата на...

Регион1 ден

Омикрон се поблиску до нас – Потврден прв случај во Хрватска

Новиот сој на корона вирусот, кој Светската здравствена организација (СЗО) го нарече омикрон, официјално е регистриран во Хрватска. Оваа информација,...

Топ1 ден

Тешка сообраќајна несреќа во Маџари, загина велосипедист

Велосипедист го загуби животот во сообраќајна несреќа која се случила синоќа во 01.30 часот после полной во Маџари. Според инфорациите...

Свет1 ден

Уапсени родителите на тинејџерот кој изврши масакр во училиште во Мичиген

Џејмс и Џенифер Крамбли, родители на 15-годишниот Итан кој уби четворица ученици и рани седум други во масовно пукање во...

Европа1 ден

Тензично во Виена – Протестите против ковид мерките ќе го блокираат градот

Центарот на Виена попладнево ќе биде целосно блокиран поради бројните протести на противниците на мерките за Ковид и задолжителната вакцинација....

Свет1 ден

Бајден подготвува план за руско-украинската криза

Американскиот претседател Џо Бајден во петокот изјави дека развива обемни иницијативи за да му ја отежне инвазијата на рускиот претседател...

Досие