Контакт

Македонија

Бајрами: Централниот регистер е должен да знае кои организации треба да достават финансиски извештаи

Објавено пред

Ако законот му ja препишува наддлежноста за изрекување глоби и покренување на одредени постапки на Ценралниот регистар, тој е должен да знае кои непрофитни организации треба да доставаат изјави или финансиски извештаи, вели Нури Бајрами од ДКСК во писмо до директорката на Централниот регистер, Марија Бошковска Јанковски.

Претходно Бајрами на прес-конференција кажа дека ИВЗ 5 години не доставила податоци за работењето до Централниот регистер, на што од регистерот реагираа дека тие немаат увид во приходите и расходите на ИВЗ, а верските заедници не се обврзани да доставуваат финансиски извештаи до нив.

Бајрами вели дека ако се остава тоа да го направаат самите чинители по добра волја како што е наведено во реакцијата на Бошковска Јанковски, тогаш не би биле потребни државните органи и институции.

„Да ве потсетам на одговорот од Централен регистар доставен до ДКСК по барање за податоци и информации за потребата на постапувањето по оформениот предмет по пријава за ИВЗ: Во добиениот одговор на ден 13.02.2020 година се наведува: ‘Од обработена годишна сметка на чинителот Исламска Верска Заедница во РСМ Скопје со матичен број 4069676 ве информираме дека наведениот чинител за последните 5 години нема поднесено годишна сметка и дека не се евидентирани податоци за правосилна прекршочна судска одлука доставена од надлежен суд кај правното лице ИВЗ во РСМ’“, вели Бајрами.

Во дописот до јавноста, Бајрами сподели делови од законот за правната положба на црква, верска заедница и религионна група, како и Законот за сметководството на непрофитните организации.

Закон за правната положба на црква, верска заедница и религионна група (Сл. Весник на Р. Македонија бр.113/07 од 20.09.2007 год.)

Член 9
(1) Црква, верска заедница и религиозна група се запишуваат во Единствениот судски регистар на црквите, верските заедници и религиозните групи (во натамошниот текст: надлежниот регистар), со што стекнуваат својство на правно лице.

Член 11
(1) Надлежен суд за водење на Единствениот судски регистар на црквите, верските заедници и религиозни групи е Основниот суд – Скопје II – Скопје

(Членот 9 и 10 се однесуваат само на основањето на црква, верска заедница и религиозна група, но не и на обврската за поднесување изјава или извештај)

Член 33
(1) Црквата, верската заедница и религиозната група самостојно располагаат со стекнатите приходи, во согласност со закон и со прописите на црквата, верската заедница и религиозната група.

(2) Финансирањето на црквата, верската заедница и религиозната група, како и трошењето на финансиските средства е според регулативата за непрофитните организации и организациите од јавен интерес.

Закон за сметководството на непрофитните организации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2003, 17/2011 и 154/2015)

Член 1

Со овој закон се уредува водењето на сметководството, деловните книги, сметководствените документи и обработката на податоците, признавањето на приходите и расходите, проценувањето на билансните позиции, ревалоризацијата, финансиските извештаи, доставувањето на финансиските извештаи и други прашања во врска со сметководството на стопанската интересна заедница, здруженија на граѓани и фондации, други облици на здружување, политичките партии, верските заедници, религиозните групи и други, Црвениот крст на Република Македонија, здруженија на странци, странски и меѓународни невладини организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикатите и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации, доколку поинаку не е регулирано со друг пропис (во натамошниот текст: непрофитни организации).

Член 3

Непрофитните организации се должни да го водат сметководството по системот на двојно сметководство, а според распоредот на сметките од сметковниот план за непрофитните организации.

Член 17:

(1) Непрофитните организации се должни да состават основни финансиски извештаи и тоа: биланс на состојбата, биланс на приходи и расходи и белешки кон финансиските извештаи.
(8) Обликот и содржината на финансиските извештаи од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот за финансии.
(9) Основните финансиски извештаи од ставот (1) на овој член ги потпишува законскиот претставник на непрофитната организација или лицето коешто тој ќе го овласти.

Член 18

(1) Непрофитните организации чијашто вкупна вредност на имотот или годишниот приход е помал од 2.500 евра во денарска противвредност не се обврзани да составуваат финансиски извештаи и да ги доставуваат во согласност со одредбите на овој закон.

„Од добиениот одговор на ден 26.02.2020 година од страна на Комисијата за координација на работата на Комисиите што одлучуваат по барањата за денационализација се наведува дена на ИВЗ по основ на денационализација во последните десет години со правосилни решенија е вратен недвижен имот земјиште со вкупна површина од 48.185 м² и објекти со површина од 210 м². Вкупниот износ на запишаните обврзници во последните десет години изнесува 559.598.975.00 денари односно 9.096.896 евра. Само горенаведениот податок покажува дека вредноста на имотот надминува 2500“, вели Бајрами.

Член 19:

Непрофитните организации се должни годишните сметки да ги достават до Управата за јавни приходи и до Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар до крајот на месец февруари наредната година, односно во рок од 60 дена од денот на настанувањето на статусна промена.

VII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 20

(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на непрофитната организација, ако:
1) не води сметководство на начин пропишан со овој закон или со пропис донесен врз основа на него (член 3);
2) внесувањето на податоците во деловните книги го врши врз основа на неурeдна и неверодостојна документација (член 10 став (1));
3) не врши проценување на билансните позиции на начин и по постапка пропишани со овој закон или со пропис донесен врз основа на него (член 14 став (2));
4) не ја врши ревалоризацијата според одредбите од овој закон (член 15);
5) не врши усогласување на состојбата на средствата и нивните извори искажани во сметководството со фактичката состојба што се утврдува со попис на 31 декември (член 16);
6) не ги состави основните финансиски извештаи (член 17 став (1)) и
7) не ја достави годишната сметка до Управата за јавни приходи и до Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар во законски определениот рок (член 19).

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за непрофитната организација ќе му се изрече на одговорното лице во непрофитната организација за прекршоците од ставот (1) на овој член.

Член 20-а
За прекршоците утврдени во членот 20 став (1) точки, 1), 2), 3), 4), 5) и 6) од овој закон прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува надлежен суд.

Член 20-б
(1) За прекрошокот од членот 20 став (1) точка 7) од овој закон прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува Централниот регистар на Република Македонија.

ТОЧКА (7) не ја достави годишната сметка до Управата за јавни приходи и до Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар во законски определениот рок (член 19).©Makfax.com.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините Услови за користење.

Македонија

Бројот на заболени од коронавирус во земјава надмина 8.000 лица

Објавено пред

Од почетокот на пандемијата во Македонија, досега заболеле 8.111 лица, откако само денеска беа регистрирани 136 новозаболени.

Според последните информации, вкупната бројка на оздравени пациенти изнесува 4.203, а од почетокот на пандемијата па до денес починале 382 лица.

Во моментов во земјата активни се 3.526 од случаите, од кои 1.830 се од Скопје.

Досега се направени вкупно 77.160 тестирања на ковид -19.

Прикажи повеќе...

Македонија

MЗ: Нова операциона сала и болнички оддел на Клиниката за торакална и васкуларна хирургија

Објавено пред

На почетокот од оваа година е пуштена во употреба новата операциона сала, како и новиот болнички оддел на Клиниката за торакална и васкуларна хирургија, велат од Министерството за здравство.

Како што нагласуваат, салата е една од најсовремените операциони сали во земјава и регионот и ги исполнува највисоките стандарди за давање на квалитетна здравствена услуга на граѓаните. Просторот претходно бил целосно запуштен и воопшто не се користел.

„Салата е изградена од темел и опремена е со најсовремена медицинска опрема. Во изминатиот период ги подобривме условите во повеќе од 30 јавно-здравствени установи. Спроведуваме политики кои овозможуваат квалитетно и модерно здравство за сите граѓани во Република Северна Македонија“, велат од Министерството преку соопштение.

Прикажи повеќе...

Македонија

(Видео) Арсовски: Зоран и Вице Заеви фатени во рекет афера од 6 милиони евра

Објавено пред

Портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ, Димче Арсовски, на прес-конференција го објави аудио-записот што денеска беше споделен на „Јутуб“, за се однесува на претседателот на СДСМ, Зоран Заев.

Арсовски вели дека на снимката се слуша дека сите пари од рекетот кој го зимала владата на СДСМ, завршувале кај Зоран и Вице Заеви.

„6 милиони евра, 6 милиони евра е сумата која Зоран Заев ја бара и зема преку адвокатот Димишков, имено брат на судијката Димишкова.
Зоран Заев е шефот на рекетарската група која го изврши најголемиот рекет за кој слушнала јавноста во Република Македонија. Претходно во друг аудио запис граѓаните слушнаа како самиот Димишков вели дека Зоран и Вице Заеви забегале во барањето на огромни суми на рекет, односно дека барале 6 милиона евра и дека тој ќе се обидел да намали. Очигледно по денешната снимка видовме дека Зоран Заев бил дециден и дека немал намера да намали помалку од 6 милиона евра рекет. Затоа предлагам и замолувам да ја чуеме онаа снимка од адвокатот Димишков каде што објаснува за 6-те милиони евра кои што ги побарале директно Зоран и Вице Заеви“, рече Арсовски.

Тој додаде дека во оваа снимка се потврдува оти Зоран Заев и Вице Заев диктирале која е сумата на рекетот која треба да биде платена. Арсовски истакна и дека Заев јавно на ТВ дуел со Христијан Мицкоски ја лажел јавноста дека не го познава адвокатот Димишков.

Прикажи повеќе...

Најново

Македонија2 часа

Во Скопје има 1.830 активни случаи, најмногу во Чаир, Гази Баба и Аеродром

Во Скопје во моментов има 1.830 активно заболени лица од ковид-19. Според информациите по општини, најголем број од заболените се...

Топ2 часа

Бегајќи од полиција скокнал во Вардар, а по него во реката влегол и полицаецот кој се повредил

Бркотница се случувала вчера во Скопје, кога 33-годишен скопјанец (Е.А.) бегал од полициски службеник. Полицаецот вршел обезбедување врз Е.А. кому...

Македонија2 часа

Денеска се регистрирани 136 нови случаи, починаa 6 лица

Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 991 тестирања, а регистрирани се 136 нови случаи на...

Свет5 часа

Унгарија воведува нови мерки за влез од ризични земји како Македонија

Унгарија воведува нови рестрикции за патници на граничните премини поради спречување на ширењето на коронавирусот, најави унгарскиот премиер Виктор Орбан....

Топ8 часа

Се удави скопјанец во езерото Младост

Дваесет и осумгодишен скопјанец вчера се удави во водите на езерото Младост во Велес. Според информациите од МВР, М.С. влегол...

Регион8 часа

Ребиќ: Странски служби ја рушат Србија

Директорот на српската полиција, Владимир Ребиќ истакна дека зад насилните протести во Србија, стојат странски разузнавачки служби. Според него, тие...

Топ9 часа

Приведени и казнети „диви тркачи“ од скопските улици

Секторот за сообраќајни работи при Бирото за јавна бебзедност во координација со Одделението за безбедност на сообраќајот при Секторот за...

Свет9 часа

Турист во Шпанија загинал по пад од тераса, а усмртил уште еден човек

Турист во Шпанија починал откако паднал од тераса на хотелот каде бил сместен, а усмртил и друг маж, кој во...

Свет9 часа

Во Бразил над 35 илјади нови случаи, сопругата и ќерките на Болсонаро негативни на ковид-19

Во Бразил во последните 24 часа се регистрирани нови 35.512 случаи на ковид-19, а починале уште 1.071 пациент. Од почетокот...

Свет9 часа

Трамп првпат во јавност се појави со заштитна маска

Американскиот претседател Доналд Трамп ја посети воената болница во предградие на Вашингтон и првпат во јавност носеше маска поради пандемијата...

Македонија10 часа

Мицкоски со писмо до народот: Ви ветувам макотрпна работа и обнова на државата

Кус е периодот во кој можевте да ме запознаете, да стекнете впечаток за мене и за она што го преставувам...

Регион22 часа

(Видео) Петти ден протести во Србија, демонстрантите во Нови Сад ја блокираа полициската станица

И вечерва граѓаните на Нови Сад излегоа на протест на улиците и на половина час ја блокираа полициската станица „Стар...

Македонија1 ден

Од коронавирус почина 24-годишна пациентка од Тетово, немала хронични заболувања

Вчера на Инфективната клиника почина 24 годишна пациентка од Тетово од Ковид-19. Таа е еднa од најмладите пациенти во земјава...

Македонија1 ден

Нови 199 заболени и осум починати од коронавирус во земјата

Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 1545 тестирања, а регистрирани се 199 нови случаи на...

Топ1 ден

Мaж нападнал четири лица во авто-кампот „Градиште“, има повредени

Доцна синоќа во полицијата било пријавено насилство кое се случило во авто-кампот „Градиште“ во Охрид. Според пријавеното, А.К.(32), кој претходно...

Регион1 ден

Хрватска, Албанија и БиХ бележат рекордни бројки на новозаразени од појавата на пандемијата

Во регионот деновиве забележан е пораст на бројот на заболени од ковид-19. Во Хрватска, Албанија и БиХ денеска е регистриран...

Македонија1 ден

Пендаровски за геноцидот во Сребреница: Идеите за етнички чисти територии секогаш водат кон трагедии

Претседателот, Стево Пендаровски, упати порака по повод 25-годишнината од геноцидот во Сребреница. „Пред 25 години се случи геноцидот во Сребреница...

Регион1 ден

Грција бара санкции за Турција: „Ердоган направи историска грешка“

Атина ќе изврши притисок врз меѓународните организации и ЕУ да воведат санкции кон Турција, поради промената на статусот на музејот...

Македонија1 ден

Уште два дена кампања

Уште два дена ќе трае предизборната кампања за парламентарните избори кои ќе се одржат в среда. Денеска и утре политичките...

Македонија1 ден

Свети Николе станува ново жариште на коронавирусот, двете фабрики се затворени

Во Свети Николе вчера беа регистрирани 29 новозаразени од ковид-19, за првпат во овој град, кој станува ново жариште на...

Досие