Контакт

Македонија

Објавен протокол за заштита од коронавирус во судовите

Објавено пред

Основниот кривичен суд Скопје во согласност со препораките на Светската здравствена организација, мерките и протоколите на здравствените власти во земјава за спречување на вирусот Ковид-19, како и одлуката за постапување на судовите во услови на зголемена опасност во време на пандемија, го објавува Протоколот за спроведување на мерки за заштита од Ковид-19.

Протоколот е изработен од Здружението на судии на РСМ и се однесува на сите вработени ( судии, судски службеници и администрација) како и сите странки (обвинети, адвокати, обвинители и останати претставници на државни органи) кои влегуваат во судот. Протоколот има за цел заштита на здравјето на вработените во судот, но пред сè заштита на здравјето на сите граѓани кои имаат потреба од остварување на правата пред судот.

Воедно протоколот во склоп на сите други мерки кои ги презеде кривичниот суд од прогласување на пандемијата па до денес обезбедуваат функционалност на судот и доследно почитување на уставно загарантираните права и обврски на граѓаните.

(Напомена  – во однос на точка 1.5 од Правилникот, кривичниот суд ја информира јавноста дека не постојат законски услови за електронски прием на барања за уверенија/потврди од казнена/кривична евиденција, но обезбедени се сите други услови за заштита на барателите кои преку непосреден пристап на шалтерот доставуаат барања)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1 Телесна температура

Согласно здраствените стандарди, нормална телесна температура кај лице се смета температура од 36 до 37 C со која слободно може да се влезе во судската ззграда. На секое лице на кое при влегување во судската зграда ќе му се измери телесна температура од 37.1 до 37.2 C му се укажува дека треба да чека 15-20 минути, па повторно му се мери температура (можност од евентуално телесно загревање од самото доаѓање до судската зграда) и доколку по второто мерење се констатира нормална телесна температура, лицето може слободно да влезе во судската зграда; на секое лице на кое при влегување во судската зграда ќе му се измери телесна температура над 37.3 C, не му се дозволува влез во судската зграда; сите вработени и странки се должни во случај на покачена телесна температура или здравствени проблеми и сомнежи на респираторна инфекција веднаш да се јават на својот матичен лекар;

1.2 Средства за дезинфекција

Средства за дезинфекција кои содржат најмалку 70% алкохол (за дезинфекција на рацете и чевлите), со назнака за задолжително дезинфицирање се поставуваат пред влезовите во судската зграда и судниците;

1.3 Заштитни маски

Носењето хигиенска заштитна маска прописно поставена на лицето е задолжително за сите вработени и странки кои се наоѓаат во која било просторија во судската зграда; доколку вработените или странките при влезот во судската зграда не поседуваат хигиенска заштитна маска, истата ќе им биде обзбедена од страна на судската полиција;

1.4 Социјална дистанца

Одржувањето социјална дистанца (нема ракување, прегрнување или каков било друг контакт) и држење растојание (физичка дистанца) која мора да изнесува најмалку 2 метра помеѓу две лица е задолжително во сите простории во судската зградата, за што секој суд ќе обезбеди самолепливи знаци и истите ќе се постават хоризонтално и вертикално во објектот на судот;

1.5 Електронска комуникација

Се охрабруваат странките, доколку за тоа имаат технички услови, да ги користат судските веб-портали, каде ќе се регистрираат и своите поднесоци ќе ги доставуваат по електронски пат, или доколку немаат технички услови за тоа, поднесоците и барањата да ги испраќаат исклучиво по пошта;
се охрабруваат странките за помош да ги користат службените телефони или официјалната електронска пошта (e-mail) на судот;
се охрабруваат странките сите барања за издавање уверенија и другите судски акти, односно барања за издавање на другите евиденции од судот, да се прават преку поднесено барање по електронски пат во прилог со скенирана уплатница или по пошта;

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

2.1 Влез во судската зграда

Пред влегување во судската зграда, сите треба да ги поминат здравствено-безбедносни мерки, и тоа:

задолжително држење растојание (физичка дистанца), кое мора да изнесува најмалку 2 метра помеѓу две лица;
задолжителна дезинфекција на рацете од апарат поставен пред влезот на зградата, односно со прскање на дезинфекциско средство на рацете од страна на судската полиција;
задолжително носење хигиенска заштитна маска, прописно поставена на лицето;
задолжително да биде измерена температурата со бесконтактен топломер;
задолжително да поминат на безбедносниот преглед преку метал-детектор;
задолжително по поминувањето на здравствено-безбедносните мерки, странките да се пријават на судската полиција со соодветни документи за лична идентификација со покана за судење, односно со наведување на причините за доаѓање во судот;

Судската полиција е должна во случај на непридржување кон здравствено-безбедносни мерки да опоменува, а во случај на непочитување на овие мерки да не дозволи влез во судската зграда.

2.2 Чекалници, ходници, скали и лифтови

При користењето на хоризонталните и вертикалните комуникации, сите треба да се придржуваат до следните мерки, и тоа:

задолжително држење растојание (физичка дистанца), кое мора да изнесува најмалку 2 метра помеѓу две лица;
задолжително носење хигиенска заштитна маска, прописно поставена на лицето;
задолжително користење на лифтовите со намален капацитет (најмногу до две лица);
задолжително континуирано проветрување на овие простории по природен пат (со отворање на прозворците) и дезинфекција со дезинфекциски средства;

2.3 Писарници и приемни одделенија

При користењето на писарниците и приемните одделенија на судот сите треба да се придржуваат до следните мерки, и тоа:

задолжително носење хигиенска заштитна маска, прописно поставена на лицето;
бројот на странките во овие простории треба да биде усогласен со големината и капацитетот на истите, со што ќе се овозможи држење растојание (физичка дистанца), кое мора да изнесува најмалку 2 метра помеѓу две лица;
задолжително континуирано проветрување на овие простории по природен пат (со отварање на прозворците) и дезинфекција со дезинфекциски средства;
се забранува непотребно влегување и задржување на шалтерите во писарниците и приемните одделенија доколку тоа не е потребно;

2.4 Судници

При влезот во и користењето на судниците сите треба да се придржуваат до следните мерки, и тоа:

задолжително да извршат дезинфекција на рацете од апарат поставен пред влезот во судницата;
задолжително да носат хигиенска заштитна маска, прописно поставена на лицето;
задолжително да се проветруваат судниците за време или по завршувањето на секое судење, по природен пат (со отворање на прозорците) и дезинфекција со дезинфекциски средства (бришење на работните површини и на сите средства и површини коишто биле користени во текот на постапката);
бројот на странките во судницата треба да биде усогласен со големината и капацитетот на просторијата, со што ќе се овозможи држење растојание (физичка дистанца), која мора да изнесува најмалку 2 метра помеѓу две лица;
се забранува влегување и задржување на странките во судницата доколку претходно не бидат повикани и доколку тоа не е потребно;
влегувањето на странките на закажаните рочишта и главни расправи ќе се спроведува по приоритет и неопходност за присуство на судењето, а предност ќе имаат странките во постапката, нивните полномошници, како и другите лица коишто се повикани со судска покана;
за присуство на останатите лица во судниците доколку не се исполнети условите за безбедна оддалеченост и примена на мерките за заштита, одлучува судијата, односно Судскиот совет кој постапува по предметот;
по завршување на расправите странките се должни веднаш да ја напуштат судницата и судската зграда, односно да го ограничат престојот на неопходниот минимум;

2.5 Канцеларии и кабинети

При користењето на административните простории, сите треба да се придржуваат до следните мерки, и тоа:

задолжително носење хигиенска заштитна маска, прописно поставена на лицето доколку во просторијата се наоѓаат повеќе од две лица;
држење растојание (физичка дистанца), кое мора да изнесува најмалку 2 метра помеѓу две лица;
задолжително континуирано проветрување на овие простории по природен пат (со отварање на прозворците) и дезинфекција со дезинфекциски средства;
се забранува влегување и задржување на странките во овие простории доколку претходно не бидат повикани и доколку тоа не е потребно;

2.6 Санитарии

При користењето на санитарните јазли (тоалети) за странките коишто доаѓаат во судската зграда се одредува еден тоалет, кој треба да се наоѓа во приземјето или во неговата непосредна близина;

Претседателите на судовите ќе имаат можност овој протокол да го дополнат или изменат во зависност од организациската и просторната поставеност на судовите со кои раководат.

Македонија

(Видео) Спасовски: Николов можеше да зема огромни пари во странство, нo реши да направи нешто за Штип

Објавено пред

Најважна карактеристка за Сашко Николов е она што избра да го направи во Штип, иако со својата стручност и компетентност може да оди во странство и да зема огромни пари, рече потпретседателот на СДСМ, Оливер Спасовски, во обраќање по повод локалните избори, кои во Штип ќе се одржат на 13 декември, и кандидатот на партијата на власт.

„Тој избра да биде овде во својот град, да направи нешто добро за државата, тоа е една голема препорака, тоа е патриотизам“, нагласи Спасовски.

Тој истакна дека изборите се прават заради граѓаните, а одговорноста на политичките партии се гледа и тука дали ќе учествуваат или не.

„ВМРО-ДПМНЕ со неучеството на изброите во Штип покажа лицемерство, страв и бегство од пораз“, смета потпретседателот на СДСМ.

Спасовски воедно ги повика штипјани на 13 декември да ја земат иднината во свои раце и масовно да излезат на гласање на фер, демократски и безбедни избори, на кои, како што рече, нема здравствен ризик.

Прикажи повеќе...

Македонија

(Видео) Пендаровски: Преку образование 4.0 да ги подготвиме младите за професиите на иднината

Објавено пред

Претседателот Стево Пендаровски денеска учествуваше на самитот „Македонија 2025“, кој првпат се одржува во хибриден формат и е посветен на состојбите во светот за време и по глобалната здравствена и економска криза.

На панел-дискусијата на тема „Претседателот и успешни млади: иновации и кодирање“, Пендаровски посочи дека се потребни структурни реформи во образовниот процес и инвестиции во истражување и развој, иновации и нови технологии, односно да вложуваме во професиите на иднината.

„Ќе повторам една изрека што ја слушав и од моите наставници и професори, а тоа е дека најисплатлива инвестиција е инвестицијата во образованието“, истакна претседателот.

Во оваа насока, потенцира тој, самитот „Македонија 2025“ е придонес кон зајакнување на партнерството меѓу државата, науката, бизнис-заедницата и граѓанскиот сектор.

Како позитивни примери претседателот Пендаровски ги посочи проектите „Таленти денес, лидери утре“, претседателскиот центар за политичко образование, како и „Успешни млади“, чија цел е да ја поттикнат научната и истражувачката работа на младите и да го вреднуваат нивниот труд.

„Младите научници, инженери и иноватори се столбот на развојот на секое стопанство. И затоа треба да создадеме услови младите професионалци да ги заземат своите места во образованието, во институциите и во компаниите“, истакна Пендаровски.

Во однос на иновативните проекти што без презентирани од талентирани ученици од основните и средните училишта, претседателот рече дека тие се иднината на нашата земја.

„За да ги подготвиме младите за професиите на иднината, потребно е да инвестираме во модерно образование, а клучни специфики на она што се нарекува образование 4.0 е стекнување иновативни, креативни и технолошки вештини“, заклучи Пендаровски.

Истовремено, како што додаде тој, од круцијално значење е поддршката од државата. Во спротивно, истакна Пендаровски, младите ќе немаат услови каде би ги развивале своите иновативни идеи.

Со денешната дебата заврши деветтото издание на самитот „Македонија 2025”, кој служи како платформа за споделување знаења, поврзување на бизнисите и поттикнување промени во регионот на Југоисточна Европа.

Прикажи повеќе...

Македонија

(Видео) Јакимовски: Чепкањето во историјата ќе биде крај не само за Заев туку и за СДСМ

Објавено пред

Претседателот на Граѓанската опција за Македонија (ГРОМ), која е дел од коалицијата „За обнова на Македонија“, Стевчо Јакимовски, на протестот пред македонската Влада порача дека граѓаните овие ладни денови се собираат за да го спречат, како што рече, националното предавство, кое неколкумина во Владата сакаат да им го направат на Македонија и на македонскиот народ.

Тој ги повика сите граѓани на Македонија да се обединат и да се сплотат за да го спречат премиерот Зоран Заев во распродавањето на македонските национални обележја.

Јакимовски истакна дека со Бугарите не може да се преговара за историјата затоа што тие ја толкуваат како сакаат во зависност од околностите.

„Како, на пример, кога требаа да платат репарација за окупацијата на Македонија, тие го даваа и цар Самуил дека е македонски цар за Заев сега на тацна да го направи бугарски. Тоа само кажува како им одговара, така си ја толкуваат историјата. Кога требало да плаќаат 25 милиони долари репарации, само за окупацијата на Македонија, што денеска е еквивалент на 25 милијарди долари. Пиринска Македонија ја давале да се приклучи кон Југуславија затоа што не ја сметале за нивна, секогаш нас Македонците не сметале за своја монета за поткусурување“, рече Јакимовски.

Според него, Заев и неговиот однос кон Бугарија може да направи голема беља на Балканот.

„Штетата што ја предизвикува СДСМ не е само македонска туку е и балканска. Затоа, ве повикувам, сите граѓани на Република Македонија, без разлика на вера, нација и политичко убедување, да се обединиме и да покажеме сила и да ја одбраниме Македонија“, посочи Јакимовски пред Владата.

Тој очекува во наредниот период протестите да се зголемуваат и покрај тоа што, како што рече, распродавањето го прават во време на корона.

„Еднаш ова го правеа на најсветлиот ден за македонскиот народ, на Илинден, кога сите се на одмор, го потпишуваа најсрамниот договор за Македонија“, рече Јакимовски, кој додаде дека тој е длабоко убеден оти со чепкањето во историјата ова ќе биде крај не само на Зоран Заев туку и на СДСМ.

Прикажи повеќе...

Најново

Македонија4 часа

Заев: Да профитираме од извоз на сушен цвет од канабис, а дома да ја легализираме марихуаната

Ако успее парламентот до крајот на годината да го донесе законот за измени и дополнување на Законот за опојнит дроги...

Македонија5 часа

1.342 новозаразени од Ковид-19, починаа 22 лица

Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 3.399 тестирања, а регистрирани се 1.342 нови случаја на...

Македонија5 часа

МАНУ, УКИМ и МПЦ-ОА бараат во преговорите со Бугарија да не се погази достоинството на македонскиот народ

Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ), Македонската православна црква (МПЦ-ОА) и Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ (УКИМ) истапија со...

Македонија8 часа

Се спушта возрасната граница за лична асистенција од 18 на шест години за деца со попреченост

На барање на семејствата на децата со попреченост ја намалуваме возраста кога личната асистенција станува законско право – од сегашните...

Домашен9 часа

Град Скопје го награди младиот боксер Ардијан Аземи со 100.000 денари

Град Скопје го награди со 100.000 денари младиот Ардијан Аземи, освојувач на бронзен медал на Европското првенство во бокс за...

Топ9 часа

Сандаци со куршуми од Втората светска војна пронајдени кај Машката плажа во Струга

Четири лимени сандаци со куршуми биле пронајдени при ископ во близина на Машката плажа во Струга. СВР Охрид соопшти дека...

Свет10 часа

Обама, Буш и Клинтон пред камера ќе се вакцинираат против коронавирус

Поранешните претседатели на САД, Барак Обама, Џорџ В. Буш и Бил Клинтон, ќе примат вакцина против коронавирус пред камера за...

Свет10 часа

Чешка го укина полицискиот час, се отвораат сите продавници и ресторани

По повеќе од еден месец строги мерки поради пандемијата на коронавирус, Чешка го укина полицискиот час. Од денеска се отворени...

Македонија11 час

„Политико“: Вархеји и ЕПП не се доволно остри кон Борисов и Софија за блокадата за Македонија

Еврокомесарот за добрососедство и проширување Оливер Вархеји беше премногу мек кон Софија, а Европската народна партија (ЕПП) не беше доволно...

Свет11 час

Генералниот директор на „Бајонтек“: Веруваме дека ова е почеток на крајот на пандемијата

Угур Сахин, генералниот директор на компанијата „Бајонтек“, која заедно со „Фајзер“ ја разви единствената вакцина што е пуштена на пазарот,...

Регион12 часа

Руската вакцина „Спутник 5“ на проверка во Србија

Русија денеска ќе достави 20 дози од својата вакцина против коронавирус „Спутник 5“ до Српската агенција за лекови и медицински...

Топ12 часа

Притвор за скопјанец кој крадел oд викендички во Гази Баба

Триесет и седумгодишен скопјанец со иницијали А.Ф., за кого е распишана потерница од Одделението за криминалистички работи Гази Баба, е...

Европа12 часа

Германски експерти: Вакцинацијата може да потрае некое време

Експертите од германскиот државен епидемиолошки институт „Роберт Кох“ предупредија на прекумерна еуфорија поради вакцината за коронавирус, наведувајќи дека поради различни...

Свет13 часа

Пандемијата ќе има негативно влијание на фертилитетот во Европа, предупредуваат експертите

„Време е да станете мајка“, гласи пораката што стотици Португалки ја добија на своите мобилни телефони минатиот месец. Пораката испратена...

Свет14 часа

Франција ќе проверува џамии поради екстремизам

Француската влада во борбата против верскиот екстремизам ќе преземе низа акции, масовни и без преседан, меѓу кои и проверка на...

Регион14 часа

Силен земјотрес ја погоди Турција

Силен земјотрес со јачина од 5 степени по Рихтер утрово го погоди југоистокот на Турција. Управата за катастрофи и вонредни...

Европа1 ден

Белгија планира да почне со вакцинација од 5 јануари

Белгија планира да почне со вакцинација на 5 јануари доколку се одобри вакцина развиена против коронавирусот. Премиерот Александер де Кро...

Свет1 ден

Убиецот на словачкиот новинар осуден на 25 години затвор

Словачкиот Врховен суд го осуди убиецот на истражувачкиот новинар Јан Куцијак на 25 години затвор. Оваа пресуда на апелацискиот суд...

Спорт1 ден

Синот на Марадона бара Меси да се откаже од „десетката“ во чест на татко му

Диего Синагра, попознат како Диего Јуниор, синот на Диего Марадона, вели дека бил потресен од гестот на Лионел Меси со...

Македонија1 ден

946 нови случаи на Ковид-19 во земјата, починаа 33 лица

Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 2.564 тестирања, а регистрирани се 946 нови случаи на...

Досие